O prevádzke...

18.10.2020 00:00
  • Prevádzka materskej školy je v čase od 630 do 1700 hod.
  • V čase od 800 do 1200 hod. je budova uzamknutá - je potrebné použiť zvonček...
  • Za pobyt dieťaťa v materskej škole, zriadenej mestom Čadca (podľa dodatku č. 5 k VZN  Mesta Čadca č. 74/2008), mesačne prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa:
    - vo veku od 2 do 5 rokov sumou 20,00 €
    - v mesiacoch júl a august sumou 30,00 €
    - s trvalým pobytom mimo územia mesta Čadca sumou 20,00 €

STRAVNÉ

Stravná jednotka

EUR

Desiata

0,38

Obed

0,90

Olovrant

0,26

SPOLU

1,54

Bez olovrantu

1,28

Výška príspevku na čiastočnú phradu nákladov (réžia) v školskej  jedálni pri materskej škole za jedno dieťa je 5,00 € mesačne bez ohľadu, koľko dni v mesiaci sa dieťa odstravuje

Príspevky sa uhrádzajú trvalým príkazom vždy k piatemu dňu v mesiaci na jednotlivé bankové účty.

Späť