Prijímanie detí do MŠ...

18.10.2019 00:00
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť je potrebné prevziať si v MŠ (v stanovenom termíne), ktorú následne zákonný zástupca predloží riaditeľke alebo zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti  a dorast.
Prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
U trojročných detí predpokladáme osvojené hygienické návyky. Deti, ktoré nebudú môcť byť prijaté, sú vedené v zozname náhradníkov.

 

 

 

 

 

Späť