O nás

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a ako vôbec byť, som sa naučil v materskej škôlke."

(Nevšedné úvahy o všedných veciach, Robert Fulghum)

Materská škola Fraňa Kráľa bola vybudovaná ako typizovaná materská škola so zaujímavou architektúrou a uvedená do prevádzky dňa 1. januára 1957
ako dvojtriedna MŠ. Nakoľko záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ stúpal, od 1. septembra 1957 pribudla tretia trieda, prerobená z učiteľského bytu na poschodí budovy. V roku 1960 boli v materskej škole otvorené ďalšie dve triedy, ktoré vznikli prerobením pôvodných terás slúžiacich k slneniu detí, na triedy. Tým vznikla 5-triedna MŠ s celodnnou starostlivosťou.
Počas nasledujúcich rokov prešla materská škola mnohými rekonštrukciami. V januári 1986 sa začala prestavba kuchyne, ktorá bola dovtedy
v pivničných priestoroch. Vybudovala sa moderná kuchyňa v priestore triedy na severnej strane budovy so samostatným vchodom. Rekonštrukcia bola dokončená vo februári 1987.
V školskom roku 2000/2001 sa v MŠ na základe neustálych problémov so zastaralou kotolňou na tuhé palivo, previedla zásadná a rozsiahla rekonštrukcia kotolne a zaviedlo sa plynové kúrenie s vlastnou kotolňou.
Nasledovala výmena vchodových dverí a starých okien za nové, vymenili sa detské WC, batérie a umývadlá. Boli zakúpené nové detské stoly, stoličky a ležadlá. Bola prevedená oprava schodov, doplnilo sa záhradné vybavenie pre hry detí - šmýkačka, drevený domček, vláčik, lavičky.

Našim cieľom je vytvoriť pre deti bezpečné a podnetné prostredie, v ktorom budú môcť neobmedzene rozvíjať potenciál detskej osobnosti. Náš Školský vzdelávací program má názov "Hrou do ríše poznania" a je rozšírený o ciele z prosociálnej výchovy. Zameriavame sa intenzívne na všestrannú prípravu na vstup do 1. ročníka základnej školy:

  • Osvojiť si základy empatie (vcítenia sa do pocitov iných) a ich uplatňovaním v živote sa naučiť správať prosociálne, t.j. ctiť si, prijímať a chápať iných takých, akí sú, neubližovať , odpúšťať, pomáhať iným, upúšťať od zamerania na seba od vlastného egoizmu, riešiť problémy a konflikty s ostatnými.
  • Získavať a rozvíjať primerané poznatky z rôznych vedných, prírodných a spoločenských oblastí.
  • Nadobúdať a zdokonaľovať potrebné sebaobslužné, pohybové, pracovné, výtvarné, hudobné a iné zručnosti.
  • Získavať povedomie o vlastnej príslušnosti k slovenskému národu a Slovenskej republike.
  • Vytvárať  základy tvorivosti rozvíjaním vlastnej originality (jedinečnosti). 

Materská škola je 4-triedna. Budova MŠ je výhodne orientovaná v centre mesta. Súčasťou školy je krásna, rozľahlá záhrada s trávnatou plochou a drevinami, ktoré v letných mesiacoch poskytujú deťom dostatok tieňa pri hre. Materská škola je vybavená veľkým sortimentom hračiek, rôznych učebných, didaktických pomôcok, IKT, detskou odbornou literatúrou, ... .

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.