O Z N A M

Prevádzka MŠ v školskom roku 2021/2022 začína 

od 02. 09. 2021 (t. j. štvrtok) – príchod
do MŠ v čase  od 630 hod. do 800 hod. 

Zaradenie detí do tried bude zverejnené na nástenke pri vstupe do budovy MŠ

 

Žiadame rodičov, aby deťom zabezpečili:

 • topánky, prezuvky, pyžamá podpísané menom dieťaťa,
 • vhodné oblečenie (aj náhradné na prezlečenie),
 • pevnú a bezpečnú obuv (nie šľapky) na rôznorodé činnosti v triede a pobyt vonku
 • rúško hygienicky zabalené (do skrinky).

 

Do priestorov MŠ je potrebné vstupovať s rúškom , dezinfikovať si ruky a používať vlastné návleky, v šatni sa NEZDRŽIAVAŤ VIACAKO 10 MINÚT.

 

V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné priniesť vypísané a podpísané  písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (1).docx (24206)
  Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a v školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy
a školského zariadenia

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
   
 • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 
  3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

   
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí
  sa preukázať „Písomným vyhlásením
  o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Školský semafor..pdf (824504)
 
Prijímanie detí do MŠ

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti
zákonného zástupcu.
Žiadosť je potrebné prevziať si v MŠ
(v stanovenom termíne), ktorú následne zákonný zástupca predloží riaditeľke alebo zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti  a dorast.
Prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré majú už v MŠ súrodenca.
U trojročných detí predpokladáme osvojené hygienické návyky.
Deti, ktoré nebudú môcť byť prijaté, sú vedené v zozname náhradníkov.
V prípade voľnej kapacity v MŠ budú môcť byť prijaté aj deti mladšie ako tri roky, za predpokladu, že budú mať už osvojené
hygienické návyky.