OZNAMY

KONCERT V MŠ

Dňa 03. 10. 2023 (t. j. utorok) sa uskutoční v MŠ v dopoludňajších hodinách výchovný koncert s originálnou ukážkou hry  na tradičné hudobné nástroje.

 

 

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

Prevádzka MŠ sa začína 4. 9. 2023 (pondelok).

Denná prevádzka je od 6.30 hod. do 17.00 hod.

MŠ sa uzamyká o 8:00 hod. 

Prosíme o dodržiavanie určeného času.

Do MŠ treba deťom priniesť osobné veci :  prosíme všetko podpísať:                             
prezuvky- papuče s pevnou pätou 
pyžamo na spanie, podpísané  
náhradné veci na prezlečenie: spodná bielizeň, vrchný odev, oblečenie a obuv vhodné na aktivity na pobyt vonku – do pieskoviska, na odrážadla,

- hygienické vreckovky. 

Každý zákonný zástupca pri nástupe dieťaťa v novom školskom roku 2023/2024 odovzdá podpísané „Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.“  Tlačivo na stiahnutie je v odkaze nižšie:

Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx (12292)

Ďalej je potrebné si prevziať u riaditeľky a vedúcej ŠJ aj ďalšie povinné tlačivá (zápisný lístok, info. k úhradám za pobyt v MŠ a za stravné v ŠJ, splnomocnenie, ...).

 

V školskom roku 2023/2024 sa menia poplatky
na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v MŠ podľa aktuálneho dodatku VZN Mesta Čadca:

Mesto Čadca

v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Dodatok č. 6

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 74/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5

I.
Predmet Dodatku č. 6

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 74/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 sa mení týmto Dodatkom č. 6 v článku 2 a po úprave znie nasledovne:

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Čadca prispieva mesačne zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa:

a) vo veku od 2 do 3 rokov sumou 50,00 EUR

b) vo veku od 3 do 5 rokov sumou 35,00 EUR

c)  v mesiacoch júl a august sumou 50,00 EUR

d)  vo viac detných rodinách na 1. dieťa podľa zaradenia v bode I. Dodatku č. 6, písm.a), b), c), na ďalšie dieťa 25 EUR


 

Podmienky prijímania detí do MŠ

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti
zákonného zástupcu.
Žiadosť je možné prevziať si osobne v MŠ alebo stiahnuť
z webstránky školy, ktorú následne zákonný zástupca predloží riaditeľke alebo zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti  a dorast.
Prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré majú už v MŠ súrodenca.
U trojročných detí predpokladáme osvojené hygienické návyky.
Deti, ktoré nebudú môcť byť prijaté, sú vedené v zozname náhradníkov.
V prípade voľnej kapacity v MŠ budú môcť byť prijaté aj deti mladšie ako tri roky, za predpokladu, že budú mať už osvojené
hygienické návyky.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Fraňa Kráľa (1).doc (61952)

 

Žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak žiadosť podpíše iba jeden zákonný zástupca (napr. matka), je potrebné doložiť  k žiadosti vyplnené tlačivo –
Príloha č. 1:

Príloha č. 1.docx (20163)

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa sa doručuje obom zákonným zástupcom. Ak je postačujúce doručiť rozhodnutie iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné doložiť vyplnené tlačivo – 
Príloha č. 2:

Príloha č. 2.docx (20320)

 

Prevádzka MŠ je zabezpečená v čase 

od 6:30 do 17:00.


Do MŠ je potrebné dieťa pravidelne priviesť v čase
do 8:00 hod.

Žiadame rodičov, aby deťom zabezpečili:

  • topánky, prezuvky, pyžamá podpísané menom dieťaťa, vhodné oblečenie (aj náhradné
    na prezlečenie), 
    pevnú a bezpečnú obuv
    (nie šľapky) na rôznorodé činnosti v triede a pobyt vonku.