OZNAMY

MŠ ZATVORENÁ 

Dňa 28. marca 2023, t. j. utorok, bude MŠ zatvorená – v tento deň sa koná slávnostná pedagogická rada z príležitosti
Dňa učiteľov pod záštitou Mesta Čadca
v Dome kultúry.

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Zápis detí do Materskej školy Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca na školský rok 2023/2024 bude prebiehať od

1.5.2023 do 20.5.2023.

Podľa školského zákona č. 245/2008 z.z. je pre deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku k 31.8.2023 predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je potrebné dať potvrdiť u lekára až od 01. 05. 2023,
nie skôr.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Fraňa Kráľa (1).doc (61952)

Podmienky prijímania detí do MŠ

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti
zákonného zástupcu.
Žiadosť je možné prevziať si osobne v MŠ alebo stiahnuť
z webstránky školy, ktorú následne zákonný zástupca predloží riaditeľke alebo zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti  a dorast.
Prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré majú už v MŠ súrodenca.
U trojročných detí predpokladáme osvojené hygienické návyky.
Deti, ktoré nebudú môcť byť prijaté, sú vedené v zozname náhradníkov.
V prípade voľnej kapacity v MŠ budú môcť byť prijaté aj deti mladšie ako tri roky, za predpokladu, že budú mať už osvojené
hygienické návyky.

 

MŠ  ZATVORENÁ

Odstávka elektriny  

 

Dňa 15.02.2023 bude MŠ Fraňa Kráľa 1707 zatvorená z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.

(Plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy elektriny v čase od 7:30 hod
do 16:30 hod.)

 

 

K A R N E V A L

Dňa 21.02.2023 sa v MŠ uskutoční
na jednotlivých triedach karneval. Prosím, zabezpečiť deťom jednoduché karnevalové masky. Bližšie informácie
na jednotlivých triedach.

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy 
a školského zariadenia

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

 

Prevádzka MŠ je zabezpečená v čase 

od 6:30 do 17:00.


Do MŠ je potrebné dieťa pravidelne priviesť v čase
do 8:00 hod.

Žiadame rodičov, aby deťom zabezpečili:

  • topánky, prezuvky, pyžamá podpísané menom dieťaťa, vhodné oblečenie (aj náhradné
    na prezlečenie), 
    pevnú a bezpečnú obuv
    (nie šľapky) na rôznorodé činnosti v triede a pobyt vonku, rúško hygienicky zabalené
    (do skrinky).

 

V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné
priniesť vypísané a podpísané  písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti:

Bezpríznakovosť 2022.pdf (147429)