OZNAMY

Dňa 01.06.2021, t. j. utorok, z príležitosti sviatku
„MDD“ sa uskutoční športovo – zábavné dopoludnie.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa
do MŠ na školský rok 2021/2022 
(platí pre novoprijaté deti) je potrebné prevziať osobne
u riaditeľky MŠ v termíne:

 

-  dňa 10. 06. 2021 v čase od 900 hod.
do 1230 hod.,

-  dňa 11. 06. 2021 v čase od 1230 hod. do 1600 hod.,

-  v dňoch 14. 06. 2021 a 15. 06. 2021 v čase od 900 hod. do 1230 hod.

 

 

Karnevalová rozlúčka so školským rokom 

 

V posledných júnových dňoch sa uskutoční v záhrade materskej školy zábavná karnevalová rozlúčka so školským rokom
(o presnom termíne budeme informovať – závisí
od priaznivého počasia). Prosíme rodičov, aby dňa 14. 06. 2021 priniesli deťom do školy karnevalové masky (v prípade potreby – bližšie informácie na jednotlivých triedach).  Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin bude naša  MŠ v mesiaci JÚL zatvorená. V mesiaci  AUGUST bude MŠ
v prevádzke.
Dochádzku dieťaťa je potrebné nahlásiť na jednotlivých triedach do 31. 05. 2021.Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Fraňa Kráľa.doc (62464)

 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v mesiaci máj v termíne :

od 01. 05. 2021 do 20. 05. 2021

Podľa školského zákona č. 245/2008 Z.z. budú prijaté:

- deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku k 31.08.2021,
pre nich je predprimárne vzdelávanie povinné

Prednostne sa ďalej do MŠ budú prijímať deti podľa vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole,  a to:

deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

- deti od 3 rokov veku

Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ alebo si ju budete môcť stiahnuť
z webovej stránky školy v čase zápisu (01.05.-20.05.2021).
Je potrebné ju vypísať a dať potvrdiť detskému lekárovi, až potom priniesť späť do MŠ.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Fraňa Kráľa.doc (61 kB)

 

 

 

 

 


 

 

.

 


Na základe usmernenia k prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca, pokračuje MŠ Fraňa Kráľa v riadnej prevádzke za dodržiavania všetkých hygienických opatrení v čase pandémie. 

 

Riaditeľka materskej školy, v súlade s dokumentom
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumua športu SR, vydáva pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach: prevádzky
a vnútorného režimu materskej školy na školský rok 2020/2021,
a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

 

Materská škola zabezpečí prevádzku v bežnom režime
v čase od 6:30 – 17:00 hodiny

 

Zákonný zástupca dieťaťa:

 

 1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
   
 2. Všetky osoby pri vstupe do budovy si dezinfikujú ruky vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
   
 3. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
   
 4. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
   
 5. Dieťaťu  umyje ruky bežným spôsobom a odovzdáva ho výhradne zamestnancovi materskej školy. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
   
 6. Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku.
   
 7. Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021, oboznamuje
  sa s informáciami a oznamami, ktoré budú na nástenkách vo vstupných priestoroch, pri triedach
  a v šatniach detí.

   
 8. Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné s aktuálnym dátumom skutočného nástupu do MŠ prehlásenie (príloha č.16962). Odporúčame si tlačivo vytlačiť, vypísať a odovzdať učiteľke na triede, aby sa zabránilo predlžovať čas pobytu v šatni vypisovaním tlačiva. Kto nemá možnosť vytlačiť si dané prehlásenie, tomu poskytne tlačivo materská škola.
   
 9. Po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 16961).
   
 10. Rešpektuje pravidlá nenosiť hračky a iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia do materskej školy.
   
 11. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne
  o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho
  a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 
 
PRÍLOHY:
 
Prijímanie detí do MŠ

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti
zákonného zástupcu.
Žiadosť je potrebné prevziať si v MŠ
(v stanovenom termíne), ktorú následne zákonný zástupca predloží riaditeľke alebo zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti  a dorast.
Prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré majú už v MŠ súrodenca.
U trojročných detí predpokladáme osvojené hygienické návyky.
Deti, ktoré nebudú môcť byť prijaté, sú vedené v zozname náhradníkov.
V prípade voľnej kapacity v MŠ budú môcť byť prijaté aj deti mladšie ako tri roky, za predpokladu, že budú mať už osvojené
hygienické návyky.