FOTOGRAFOVANIE

 

Dňa 20. 06. 2024 t. j. ŠTVRTOK,    
sa uskutoční v materskej škole v dopoludňajších hodinách spoločné triedne fotografovanie detí.
POPLATOK ZA MŠ JÚL/AUGUST

Poplatok za MŠ, 50,00 €, na mesiac
JÚL / AUGUST 2024 pre prihlásené deti
je potrebné uhradiť na jednotlivých triedach v hotovosti v dňoch
17. 06. 2024, 18. 06. a 19.06. 2024

OZNAM

"Deň matiek" pre triedy č. 3 a 4 (predškoláci) sa uskutoční v rámci rozlúčky so školským rokom dňa
25. 06. 2024 o 15:00 hod.
Bližšie informácie na jednotlivých triedach.

 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční
v termíne:

od 02.05.2024 - 20.05.2024

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením
o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti
a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo
si ju môžete stiahnuť z webovej stránky MŠ v čase zápisu.

 

Prednostne budú prijaté deti:

 • podľa § 59 školského zákona č.245/2008 Z. z. budú prednostne prijaté deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania
  v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne.

 

 • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku, bol im odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

 • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023, teda na školský rok 2024/2025 má právo na prijatie len dieťa, ktoré dovŕši štyri roky do 31. augusta 2024. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 na školský rok 2024/2025 sa uplatňuje podaním žiadosti o prijatie dieťaťa
  na predprimárne vzdelávanie v čase od 2. mája 2024 
  do 20. mája 2024
 
 • ďalej deti podľa postupnosti – 3 ročné deti,

 

 • podľa kapacitných možností materskej školy aj deti ktoré ešte nedovŕšili tri roky a majú osvojené hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (dieťa nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu,
  obuje sa)

 

Ostatné podmienky prijímania detí:

 • deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu,
 • deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy.

 

O prijatí / neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka školy do 30.júna 2024. Rozhodnutia si rodičia,  zákonní zástupcovia detí, prevezmú osobne v MŠ podľa pokynov riaditeľky školy. Všetky aktuálne informácie budú zverejňované na webovej stránke:
www.ms-franakrala.sk  Všetky potrebné informácie môžete konzultovať osobne, alebo prostredníctvom emailovej komunikácie: msfranakrala1707@gmail.com alebo telefonicky: 0917 682 035.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Fraňa Kráľa (1).doc (61952)

 

Žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak žiadosť podpíše iba jeden zákonný zástupca (napr. matka), je potrebné doložiť k žiadosti vyplnené tlačivo – Príloha č. 1:

Príloha č. 1.docx (20163)

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa sa doručuje obom zákonným zástupcom. Ak je postačujúce doručiť rozhodnutie iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné doložiť vyplnené tlačivo – 
Príloha č. 2:

Príloha č. 2.docx (20320)

 

Prevádzka MŠ je zabezpečená v čase 

od 6:30 do 17:00.


Do MŠ je potrebné dieťa pravidelne priviesť v čase
do 8:00 hod.

Žiadame rodičov, aby deťom zabezpečili:

 • topánky, prezuvky, pyžamá podpísané menom dieťaťa, vhodné oblečenie (aj náhradné
  na prezlečenie), 
  pevnú a bezpečnú obuv
  (nie šľapky) na rôznorodé činnosti v triede a pobyt vonku.