O Z N A M

 

 

Dňa 07. 01. 2022 (t. j. piatok) bude prerušená prevádzka MŠ. Riadna prevádzka pokračuje
od 10. 01. 2022

 

Od 03. 01. 2022 v prevádzke jedna trieda
pre prihlásené deti. Riadna prevádzka MŠ
začína od 10. 01. 2022.

 

 

Dňa 26. 11. 2021 (piatok) bol aktualizovaný manuál
ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového
stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok
Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia
nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú
na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti
s ochorením COVID-19.

Od pondelka 29.11.2021 sa menia podmienky vstupu
do objektov školy a školského zariadenia.
Vzhľadom k aktuálnym zmenám žiadame
o preštudovanie nového školského semafóru
a rozhodnutia ministra.

 

www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy
a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by
mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia
COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela,
zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha,
bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené
dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť
brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej
choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy
a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov
je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní
3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov
a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského
zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime
OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

 

 

 

Prevádzka MŠ je zabezpečená v čase od 6:30 do 17:00.
Do MŠ je potrebné dieťa pravidelne priviesť v čase
do 8:00 hod.

Žiadame rodičov, aby deťom zabezpečili:

 • topánky, prezuvky, pyžamá podpísané menom dieťaťa,
 • vhodné oblečenie (aj náhradné na prezlečenie),
 • pevnú a bezpečnú obuv (nie šľapky) na rôznorodé
  činnosti v triede a pobyt vonku
 • rúško hygienicky zabalené (do skrinky).

 

Do priestorov MŠ je potrebné vstupovať
s rúškom , dezinfikovať si ruky a používať
vlastné návleky, v šatni sa NEZDRŽIAVAŤ
VIACAKO 10 MINÚT.

 

V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné
priniesť vypísané a podpísané  písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (1).docx (24206)
  

 

Ministerstvo školstva za účelom
udržať bezpečné prostredie v školách
a v školských zariadeniach zostavilo manuál
ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku
2021/2022, ktorý stanovuje základné
prevádzkové podmienky škôl a školských
zariadení, vrátane špecifík dodržiavania
protiepidemických opatrení a odporúčaní
počas pandémie ochorenia COVID-19.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy
a školského zariadenia

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré
  by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia
  COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela,
  zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha,
  bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené
  dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť
  brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej
  choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy
  a školského zariadenia. Pri výskyte týchto
  príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať
  lekára.

   
 • Po každom prerušení dochádzky
  do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich
  dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič
  predkladá „Písomné vyhlásenie
  o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

   
 • Návštevník školy a školského zariadenia
  môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí
  sa preukázať „Písomným vyhlásením
  o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.


Školský semafor..pdf (824504)

Prijímanie detí do MŠ

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti
zákonného zástupcu.
Žiadosť je potrebné prevziať si v MŠ
(v stanovenom termíne), ktorú následne zákonný zástupca predloží riaditeľke alebo zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti  a dorast.
Prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré majú už v MŠ súrodenca.
U trojročných detí predpokladáme osvojené hygienické návyky.
Deti, ktoré nebudú môcť byť prijaté, sú vedené v zozname náhradníkov.
V prípade voľnej kapacity v MŠ budú môcť byť prijaté aj deti mladšie ako tri roky, za predpokladu, že budú mať už osvojené
hygienické návyky.