Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy
a školského zariadenia
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená
telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,
sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie,
hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich
vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      PRÍDE  MIKULÁŠ! 

 

 KDE: Do MŠ Fraňa Kráľa

KEDY: 01. 12. 2022 o 900  hod.

ČO PRINESIE: Sladké prekvapenia...

  

SPOLOČNE SA TEŠÍME NA NÁVŠTEVU
A NA DARČEKY !

 

O Z N A M 

Dňa 07. 12. 2022 sa v MŠ uskutoční interaktívne filmové predstavenie „Oceánia.“ 
Po premietaní sa budú deti fotografovať.
Set fotografií (jesenný, zimný, klasický) v hodnote - kus 9,00 € bude v prípade nezáujmu skartovaný. Fotografovanie je nezáväzné.

 

Dňa 08. 12. 2022 o 900 hod. sa deti zúčastnia divadelného predstavenia v MŠ Fraňa Kráľa
„Zázračný snehuliak.“ 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy 
a školského zariadenia

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

 

Prevádzka MŠ je zabezpečená v čase od 6:30 do 17:00.
Do MŠ je potrebné dieťa pravidelne priviesť v čase
do 8:00 hod.

Žiadame rodičov, aby deťom zabezpečili:

 • topánky, prezuvky, pyžamá podpísané menom dieťaťa,
 • vhodné oblečenie (aj náhradné na prezlečenie),
 • pevnú a bezpečnú obuv (nie šľapky) na rôznorodé
  činnosti v triede a pobyt vonku
 • rúško hygienicky zabalené (do skrinky).

 

V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné
priniesť vypísané a podpísané  písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti:

Bezpríznakovosť 2022.pdf (147429)

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy
a školského zariadenia

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré
  by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia
  COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela,
  zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha,
  bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené
  dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť
  brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej
  choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy
  a školského zariadenia. Pri výskyte týchto
  príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať
  lekára.

   
 • Po každom prerušení dochádzky
  do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich
  dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič
  predkladá „Písomné vyhlásenie
  o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

   
 •  

 

Prijímanie detí do MŠ

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti
zákonného zástupcu.
Žiadosť je potrebné prevziať si v MŠ
(v stanovenom termíne), ktorú následne zákonný zástupca predloží riaditeľke alebo zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti  a dorast.
Prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré majú už v MŠ súrodenca.
U trojročných detí predpokladáme osvojené hygienické návyky.
Deti, ktoré nebudú môcť byť prijaté, sú vedené v zozname náhradníkov.
V prípade voľnej kapacity v MŠ budú môcť byť prijaté aj deti mladšie ako tri roky, za predpokladu, že budú mať už osvojené
hygienické návyky.