OZNAM

 

Podľa pokynov Mesta Čadca, ako zriaďovateľa MŠ, usmernenia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Čadca a informácií RÚVZ v Čadci  je prevádzka Materskej školy Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca
opätovne otvorená od 06. 07. 2020
pre prihlásené deti.

O úhrade poplatkov na mesiac JÚL 2020 Vás budeme priebežne informovať. 

 Zákonný zástupca predkladá pri nástupe dieťaťa
do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky
v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

vyhlasenie.docx (15370)

 


OZNAMY

Oznam pre rodičov detí prihlásených
na dochádzku v mesiaci júl,august

 

O termíne uhrádzania poplatkov budeme vopred infromovať podľa aktuálnej situácie.
 


 

Prázdninová činnosť 2020 v materskej škole

 

Počas prázdnin 2020 bude v prevádzke v mesiaci JÚL
MŠ Fraňa
Kráľa 1707 a v mesiaci AUGUST 2020
MŠ Janka Kráľa Čadca (Žarec)
.

Rodičia zapíšu záujem o umiestnenie svojho dieťaťa na júl a august na vlastnej, kmeňovej,
materskej škole.
Zapisujú sa deti len zamestnaných rodičov. Záujem je potrebné nahlásiť (v kmeňovej MŠ)
v termíne
od 15.6. – 19.6.2020.

Príspevok za dieťa na leto je 30,- € mesačne.

Z kapacitných dôvodov sa nezapisujú deti nezamestnaných rodičov a rodičov,
ktorí sú na materskej a rodičovskej dovolenke.

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020  rešpektujú plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných
od 15. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Prevádzka materskej školy je maximálne desať hodín denne,teda v čase:

od 6:30 – 16:30 hodiny.

 

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa:

 

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických
opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas
zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy
vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy
odporúčame minimalizovať na nevyhnutné minimum. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

 

Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 - oznamy budú na nástenkách.

 

Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky v  materskej škole.

 

Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade
s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.

 

Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

 

Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri
dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď.odkaz nižšie).

 

Rešpektuje pravidlá nenosiť hračky a iný materiál alebo
pomôcky z domáceho prostredia do materskej školy.

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest),ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

 

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok
je dieťa zo školy vylúčené

 

vyhlasenie.docx (15370)
Prijímanie detí do MŠ

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti
zákonného zástupcu.
Žiadosť je potrebné prevziať si v MŠ
(v stanovenom termíne), ktorú následne zákonný zástupca predloží riaditeľke alebo zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti  a dorast.
Prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré majú už v MŠ súrodenca.
U trojročných detí predpokladáme osvojené hygienické návyky.
Deti, ktoré nebudú môcť byť prijaté, sú vedené v zozname náhradníkov.
V prípade voľnej kapacity v MŠ budú môcť byť prijaté aj deti mladšie ako tri roky, za predpokladu, že budú mať už osvojené
hygienické návyky.