OZNAM

 

Čestné vyhlásenie zákonný zástupca.docx (22860)

 


Od 01. 03. 2021 do 05. 03. 2021

je dochádzka do MŠ v súlade  s upraveným
COVID automatom.
V zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ bude potrebný negatívny test zamestnanca materskej školy a test jedného zákonného zástupcu dieťaťa.

Je potrebné dodržať 7 dňovú platnosť negatívneho testu a s tým súvisiaca frekvencia testovania
sa každých 7 dní.

Pri prvom nástupe do materskej školy v každom týždni zákonní zástupcovia detí predložia k nahliadnutiu negatívny test a podpíšu

„Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.“
Prosíme rodičov, aby k návratu detí
do materskej školy pristupovali zodpovedne
a sledovali aktuálne informácie na webovej stránke MŠ, Mesta Čadca
a Ministerstva školstva.

Podľa školského zákona č. 245/2008 Z. z.

 • deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku k 31. 08. 2021, pre nich je predprimárne vzdelávanie povinné

Prednostne sa do MŠ budú prijímať deti podľa vyhlášky 306/2008 Z. z. o materských školách a to:

 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti od 3 rokov.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude doručené zákonnému zástupcovi dieťaťa do elektronickej schránky. Rodič, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku, si rozhodnutie prevezme osobne
od 28. 06. 2021 do 30. 06. 2021.

Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ alebo stiahnuť z web stránky školy v termíne zápisu (01.05.2021 do 31.05.2021).

Vyplnenú a detským lekárom potvrdenú žiadosť osobne priniesť k zaevidovaniu do MŠ.

 

Na základe usmernenia k prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca, pokračuje MŠ Fraňa Kráľa v riadnej prevádzke za dodržiavania všetkých hygienických opatrení v čase pandémie. 

 

Riaditeľka materskej školy, v súlade s dokumentom
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumua športu SR, vydáva pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach: prevádzky
a vnútorného režimu materskej školy na školský rok 2020/2021,
a podmienokna zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

 

Materská škola zabezpečí prevádzku v bežnom režime
v čase od 6:30 – 17:00 hodiny

 

Zákonný zástupca dieťaťa:

 

 1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
   
 2. Všetky osoby pri vstupe do budovy si dezinfikujú ruky vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
   
 3. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
   
 4. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
   
 5. Dieťaťu  umyje ruky bežným spôsobom a odovzdáva ho výhradne zamestnancovi materskej školy. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
   
 6. Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku.
   
 7. Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021, oboznamuje
  sa s informáciami a oznamami, ktoré budú na nástenkách vo vstupných priestoroch, pri triedach
  a v šatniach detí.

   
 8. Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné s aktuálnym dátumom skutočného nástupu do MŠ prehlásenie (príloha č.16962). Odporúčame si tlačivo vytlačiť, vypísať a odovzdať učiteľke na triede, aby sa zabránilo predlžovať čas pobytu v šatni vypisovaním tlačiva. Kto nemá možnosť vytlačiť si dané prehlásenie, tomu poskytne tlačivo materská škola.
   
 9. Po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 16961).
   
 10. Rešpektuje pravidlá nenosiť hračky a iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia do materskej školy.
   
 11. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne
  o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho
  a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 
 
PRÍLOHY:
 
Prijímanie detí do MŠ

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti
zákonného zástupcu.
Žiadosť je potrebné prevziať si v MŠ
(v stanovenom termíne), ktorú následne zákonný zástupca predloží riaditeľke alebo zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti  a dorast.
Prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré majú už v MŠ súrodenca.
U trojročných detí predpokladáme osvojené hygienické návyky.
Deti, ktoré nebudú môcť byť prijaté, sú vedené v zozname náhradníkov.
V prípade voľnej kapacity v MŠ budú môcť byť prijaté aj deti mladšie ako tri roky, za predpokladu, že budú mať už osvojené
hygienické návyky.