O Z N A M

 

Preberanie rozhodnutí 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na nový školský rok 2022/2023 je potrebné si prevziať osobne u riaditeľky / zástupkyne MŠ v termíne:

od 13. do 15. júna 2022
v čase od 12:30 do 16:00.

 

POPLATOK ZA MŠ JÚL/AUGUST

Poplatok za MŠ, 30,00 €, na mesiac JÚL / AUGUST 2022 pre prihlásené deti je potrebné uhradiť riaditeľke / zástupkyni MŠ v hotovosti v termíne  
od 14. 06. 2022 do 16. 06. 2022.

 

PRÁZDNINY

 

Prevádzka počas letných prázdnin pre deti z našej MŠ bude nasledovná:

 • ak bude prebiehať rekonštrukcia MŠ pre prihlásené deti je zabezpečená prevádzka v mesiaci JÚL v  MŠ MILOŠOVÁ.

 

 • v čase, pokiaľ sa rekonštrukcia nezačne, bude prevádzka v mesiaci JÚL v našej MŠ (rekonštrukcia môže začať aj v priebehu mesiaca).

 

 • v mesiaci AUGUST zabezpečuje prevádzku pre prihlásené deti MŠ Janka Kráľa (Žarec).

 

Záujem o dochádzku počas letných prázdnin je potrebné záväzne nahlásiť do 31. 05. 2022 na jednotlivých triedach.  
Poplatok,30,00 €, na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ sa bude uhrádzať v hotovosti v stanovenom termíne.   

 

Prosím rodičov o zodpovedné a záväzné prihlásenie detí na dochádzku – je potrebné informovať riaditeľku MŠ Milošová o zabezpečenie  tried a učiteliek pre deti z našej MŠ v čase rekonštrukcie.

 

Jedináková, riaditeľka MŠ

 

 

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v čase :

    od 01.05.2022  -  20.05.2022

 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo si ju môžete stiahnuť z webovej stránky MŠ v čase zápisu (t. j. od  01.05. do 20. 05. 2022).

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Fraňa Kráľa 2021.doc (62464)

 

 

Podpisy zákonných zástupcov a doručovanie rozhodnutia

Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

 

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomne vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia spolu
so žiadosťou riaditeľovi MŠ
(príloha č. 3)

Priloha_c._3 (1).docx (15407)

 

Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje aj ak:

· jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo
ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),


· jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo


· vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).

Priloha_c._2.docx (12805)

 

 

Prednostne budú prijaté deti:

 

 • podľa § 59 školského zákona č.245/2008 Z.z. budú prednostne prijaté deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

 

 • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku, bol im odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Ostatné podmienky prijímania detí:

 • deti od 3 rokov veku, v postupnosti: najskôr deti 5 ročné, 4 ročné, 3 ročné
 • deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu,
 • deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,

 

O prijatí / neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka školy do 15.júna 2022. Rozhodnutia si rodičia,  zákonní zástupcovia detí, prevezmú osobne v MŠ podľa pokynov riaditeľky školy.

 

 

Vzhľadom k epidemiologickej situácií prosíme sledovať aktuálny školský semafór   

 

www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 

 

Prevádzka MŠ je zabezpečená v čase od 6:30 do 17:00.
Do MŠ je potrebné dieťa pravidelne priviesť v čase
do 8:00 hod.

Žiadame rodičov, aby deťom zabezpečili:

 • topánky, prezuvky, pyžamá podpísané menom dieťaťa,
 • vhodné oblečenie (aj náhradné na prezlečenie),
 • pevnú a bezpečnú obuv (nie šľapky) na rôznorodé
  činnosti v triede a pobyt vonku
 • rúško hygienicky zabalené (do skrinky).

 

 

V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné
priniesť vypísané a podpísané  písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (1).docx (24206)
 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy
a školského zariadenia

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré
  by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia
  COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela,
  zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha,
  bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené
  dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť
  brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej
  choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy
  a školského zariadenia. Pri výskyte týchto
  príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať
  lekára.

   
 • Po každom prerušení dochádzky
  do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich
  dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič
  predkladá „Písomné vyhlásenie
  o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

   
 •  
Prijímanie detí do MŠ

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti
zákonného zástupcu.
Žiadosť je potrebné prevziať si v MŠ
(v stanovenom termíne), ktorú následne zákonný zástupca predloží riaditeľke alebo zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti  a dorast.
Prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré majú už v MŠ súrodenca.
U trojročných detí predpokladáme osvojené hygienické návyky.
Deti, ktoré nebudú môcť byť prijaté, sú vedené v zozname náhradníkov.
V prípade voľnej kapacity v MŠ budú môcť byť prijaté aj deti mladšie ako tri roky, za predpokladu, že budú mať už osvojené
hygienické návyky.