Rada školy

Rada školy pri MŠ Fraňa Kráľa 1707, Čadca bola ustanovená v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na plánovaných stretnutiach sa vyjadruje k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých materskej škole zriaďovateľom, k materiálnym a sociálnym podmienkam materskej školy. Vyjadruje sa  k počtu prijatých detí na jednotlivé triedy. Spolupráca RŠ s MŠ je na dobrej úrovni.

 

Údaje o Rade školy materskej školy

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za

 1.

 Bronislava Šulová

Predseda

Pedagogických zamestnancov

 2.

Marián Hanko

Člen Delegovaný za zriaďovateľa
 3.
 
Mgr. Martin Klimek Člen Delegovaný za zriaďovateľa

 4.

 Mgr. Peter Maslík

Člen

Nepedagogických zamestnancov

 5.

 Mgr. Ivana Majáková

Člen

Pedagogických zamestnancov

 6.

 Stanislava Sadleková

Člen

Rodičov

 7.

 Martin Duraj

Člen

Rodičov