Rada školy

Rada školy pri MŠ Fraňa Kráľa 1707, Čadca bola ustanovená v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na plánovaných stretnutiach sa vyjadruje k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých materskej škole zriaďovateľom, k materiálnym a sociálnym podmienkam materskej školy. Vyjadruje sa  k počtu prijatých detí na jednotlivé triedy. Spolupráca RŠ s MŠ je na dobrej úrovni.

 

Údaje o Rade školy materskej školy

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za

 1.

Anna Matáková

Predseda

Pedagogických zamestnancov

 2.

Mgr. Martin Klimek

Člen

Zriaďovateľa

 3.
 
MUDr. Anna Korduliaková                Člen Zriaďovateľa

 4.

Jozefína Drozdeková

Člen

Nepedagogických zamestnancov

 5.

Bronislava Šulová

Člen

Pedagogických zamestnancov

 6.

Mgr. Jana Klieštiková

Člen

Rodičov

 7.

Stanislava Staškovanová

Člen

Rodičov